Vore vedtægter

VORE VEDTÆGTER

§ 1.
Foreningens navn er “Musikkorps Sæby”.

Foreningens formål er:
At samle aktive medlemmer i et musikkorps.
At fastholde medlemmer, der har været aktive musikere i Musikkorps Sæby i min. 5 år, og som p.g.a. helbred eller alder ikke længere er i stand til at være musisk aktive, men som fortsat ønsker at være knyttet til korpset i form af det sociale liv gennem et veteranmedlemskab og dermed fortsat være til gavn for Musikkorpset med praktiske gøremål ved arrangementer og lign. Kontingent og rettigheder er de samme som for øvrige medlemmer, dog ekskl. uniformering og kontingent til MAS.

At fremme interessen for den levende musik at medvirke fortrinsvis ved koncerter inden for Frederikshavn kommune, nemlig parkkoncerter, koncerter for syge- og gamle samt koncerter til fremme af turismen og i det hele taget medvirke ved et vist antal arrangementer fastsat af bestyrelsen. Arrangementer derudover efter aftale med orkestrets medlemmer.

§ 2.
Enhver, der er fyldt 18 år, kan optages som medlem, hvis der kan dokumenteres en vis færdighed i behandling af et
instrument, der har interesse for musikkorpset. Optagelse sker uanset den pågældendes køn eller politiske eller religiøse indstilling. Med hensyn til alderen kan der dispenseres. Enhver, der ønsker optagelse, må henvende sig herom til bestyrelsen, der i samarbejde med dirigenten endelig afgør, om den pågældende vil kunne optages i orkestret.

§ 3.
Samtlige medlemmer har ret til at møde på generalforsamlingen. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i løbet af februar / marts måned. Den indkaldes ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med 14 dages varsel.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.   Valg af dirigent (ordstyrer).
2.   a) Bestyrelsens beretning
      b) Udvalgsformændenes beretning.
3.   Kasserens beretning
4.   Indkomne forslag.
5.   a) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer ulige år/3 bestyrelsesmedlemmer lige år
      b) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
      c) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
      d) Valg af 2 musikudvalgsmedlemmer og 1 suppleant

6.    Fremtidig virksomhed
7.    Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller såfremt mindst 25% af medlemmerne skriftlig retter henvendelse til bestyrelsen med krav om indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling. Forslag til den ordinære generalforsamling skal være indleveret til bestyrelsen senest 8 dage før denne, således at eventuelle forslag kan optages på dagsordenen. Beslutninger på generalforsamlingen tages ved almindelig stemmeflerhed.

§ 4.
Generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen leder foreningens arbejde og træffer afgørelse i alle spørgsmål, der ikke udtrykkelig er henvist til afgørelse ved generalforsamlingen. Dog kan ethvert spørgsmål forlanges behandlet og afgjort på enten den ordinære eller en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af specielle opgaver.

§ 5.                 
a) Bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter vælges for 2 år ad gangen, idet de 2 medlemmer af bestyrelsen vælges i ulige år og 3 medlemmer er på valg i lige år. 1 suppleant er på valg hvert år. Den samlede bestyrelse på 5 medlemmer konstituerer sig selv, med ledelse, sekretær og kasserer. Intet medlem kan foreslås opstillet til bestyrelsen, uden at medlemmet i forvejen er indforstået med dette.

b) Generalforsamlingen vælger tillige 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, idet 1 revisor er på valg hvert år. Revisorsuppleanten vælges for 1 år ad gangen.

c) Der nedsættes et musikudvalg til varetagelse af arbejdsopgaver vedrørende korpsets repertoire og nodemateriale m.v.

Udvalget består af:
– Korpsets dirigent
– 1 medlem udpeget af og blandt korpsets bestyrelsesmedlemmer
– 4 medlemmer valgt af korpsets generalforsamling.

a) Valgbar til musikudvalget er aktive medlemmer i “Musikkorps Sæby”.
b) Valg til musikudvalget foretages på generalforsamlingen således:
Hvert år vælges 2 medlemmer, samt 1 suppleant for disse for en toårig periode.

I tilfælde af ledighed i valgperioden indtræder suppleanten på posten. Ved øvrig ledighed foretages nyvalg på/efter reglerne om ekstraordinær generalforsamling. Valget afvikles sådan, at personerne med flest og næstflest stemmer er medlemmer af musikudvalget. Personen med tredie flest stemmer indtræder som suppleant.

Nye medlemmer, valgt på den ordinære generalforsamling, indtræder i udvalget umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Udvalgets bestyrelsesmedlem indtræder straks efter den ordinære generalforsamling. Udvalget konstituerer sig selv med formand til styring af udvalgets aktiviteter m.v. Øvrige poster kan oprettes efter behov.

d) Til MAS´s bestyrelse vælger:
Bestyrelsen 2 medlem af og blandt bestyrelsens medlemmer.
Musikudvalget 1 medlem af og blandt musikudvalgets medlemmer.

e) Husudvalget nedsættes af bestyrelsen til varetagelse af Musikhusets drift.

f) Forslag til kandidater (formand/bestyrelse/udvalg) indgives til generalforsamlingens dirigent. Alle afstemninger skal foregå skriftligt, hvis blot et medlem fremsætter ønske herom.

§ 6.
Foreningens medlemmer har pligt til at behandle foreningens instrumenter, uniformer og noder med omhu. Alle disse ting skal ved udtræden af orkestret afleveres til formanden.

§ 7.
Foreningens medlemmer har mødepligt til såvel øveaftener som arrangementer. Såfremt et medlem undtagelsesvis skulle være forhindret, skal der i så god tid som muligt meldes afbud til bestyrelsen. Såfremt et medlem gentagne gange udebliver fra øvelsesaftener eller arrangementer uden at melde afbud eller uden at have grunde, der er tilstrækkeligt fyldestgørende, kan bestyrelsen beslutte, at det pågældende medlem ekskluderes af foreningen.

§ 8.
Foreningen opkræver kontingent hos medlemmerne. Orkestrets indtægter indgår til foreningen til dækning af udgifterne ved de forskellige arrangementer, vedligeholdelse af instrumenter, uniformer, indkøb af noder m.v. det enkelte medlem har ikke noget direkte krav på foreningens formue, men denne anvendes til enhver tid efter bestyrelsens, evt. generalforsamlingens, bestemmelse.

§ 9.
Såfremt der fremsættes forslag om ændring i foreningens love eller om foreningens opløsning, skal et sådant forslag behandles på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede. På et sådant generalforsamlingsmøde skal forslaget vedtages med 2/3 af de mødtes stemmer. Skulle den første generalforsamling ikke være beslutningsdygtig ifølge ovenstående, indkaldes til en ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal, men hvor det pågældende forslag skal vedtages af 2/3 af de mødtes stemmer.

§ 10.
Ved foreningens opløsning overgår eventuelle aktiver til formål, der omfattes af nærværende vedtægters §1, nemlig at fremme interessen for og udøvelsen af levende musik.

Henrik Kostending  –  Berit Heisel
Kim Poulsen  –  Steen Aggerholm
Alice Jacobsen